Liczba Urodzenia

Liczba Urodzenia – liczba losu

Podstawowe znaczenie w portrecie numerologicznym ma Liczba Urodzenia. Składa się na nią, sprowadzona do jednej cyfry, suma dnia, miesiąca i roku, w którym dana osoba przyszła na świat. W odróżnieniu od równie ważnych konfiguracji liczb, wywiedzionych z liter naszych imion i nazwiska, Liczba Urodzenia odnosi się do faktu kosmicznego, a nie kulturowego; wyłaniamy się z niebytu, jeszcze bezimienni, właśnie w tym, a nie innym momencie. Toteż Liczba Urodzenia ma podobne znaczenie dla całości numerologicznej prognozy co znak astrologicznego Zodiaku, którym się często obecnie „przedstawiamy”, choć operujemy w ten sposób jedynie informacją o pozycji Słońca w naszym urodzeniowym horoskopie. Stwierdzenie „jestem Jedynką” czy „jestem Siódemką” ma równorzędną wartość informacyjną, co zawarta w słowach „jestem Baranem” czy „jestem Skorpionem”.
Liczba Urodzenia wywiera wielki wpływ na osobowość i los osoby, nawet na jej kondycję fizyczną, może przynosić skutki pozytywne lub negatywne przez całe życie. Z kolei zależy to między innymi od tego, czy harmonizuje ona, czy też nie z liczbą imienia (imion), nazwiska i z Liczbą (Wibracją) Podpisu, lub czy nie jest osłabiona przez brak w wyżej wymienionych liczbach szczególnej liczby (odpowiednika litery), Liczby Karmicznej.
Z jeszcze innych także względów Liczba Urodzenia, wyrażająca się w zasadzie jedną cyfrą – od 1 do 9 – nie oznacza tego samego dla wszystkich jej nosicieli. Przy sumowaniu bowiem liczb dnia, miesiąca i roku urodzenia, natrafiamy po drodze na tzw. podliczby, które przynoszą dodatkowe informacje i wgląd w naturę samej Liczby Urodzenia, będącej końcowym efektem podliczania. Na przykład osoba urodzona 28 kwietnia 1970 r. = 2 + 8 + 4 + 1 + 9 + 7 = 31 = 4. Liczbą Urodzenia tej osoby jest Czwórka wywodząca się z podliczby 31, czyli sumy przeciwstawnych w stosunku do siebie 3 i 1. Ta Czwórka będzie więc miała nieco inne cechy i cele życiowe do zrealizowania niż inna Czwórka – powstała z podliczby 13, czyli 1 + 3. Do znaczenia podliczb potrafimy lepiej dotrzeć z chwilą, kiedy zapoznamy się z charakterystyką, zwłaszcza psychologiczną, poszczególnych liczb – choć wiedza na ten temat wydaje się wciąż do końca niezbadana.
Liczba Urodzenia nie jest czymś statycznym, niezależnym od czasu (a także od miejsca), lecz tworzy rozwijającą się etapami Drogę życia. Pierwszemu jej etapowi odpowiada Liczba Miesiąca – wspólna dla wszystkich urodzonych w tym miesiącu – odnosi się ona bowiem do okresu dzieciństwa i wczesnej młodości człowieka, kiedy to jego indywidualność dopiero zaczyna się kształtować (tzw. cykl formujący – według terminologii Nataszy Czarmińskiej).
Drugi etap, tzw. cykl produkcyjny, obejmuje przeciętnie, z indywidualnymi wahaniami, okres od 30. do 60. roku życia (dolna i górna granica są płynne). Etap ten reprezentuje Liczba Dnia Urodzenia, do której numerolodzy zgodnie przywiązują duża wagę, jako że charakteryzuje ona czynniki dominujące w dojrzałym, czynnym życiu człowieka, potencjał jego energii – oczywiście w zestawieniu z pozostałymi liczbami w portrecie numerologicznym.
Ostatni, trzeci etap Drogi Życia, tzw. cykl żniwny, rozciąga się od 60., 65. roku życia – w zależności od stopnia aktywności życiowej człowieka i jego zdolności do dalszej ewolucji duchowej – aż do końca życiowej wędrówki. Dla wszystkich ludzi jest to już okres zbierania plonów swoich wcześniejszych doświadczeń i umiejętności ich spożytkowania, pozostający w ścisłym związku z charakterystyką liczby Roku Urodzenia. Dla przykładu u osoby urodzonej w roku 1968 będzie to liczba 6 (1+9+6+8 = 24 = 6), co oznacza, że na tym etapie jej życia wartością dominującą powinno być kultywowanie więzi rodzinnych, troska o dzieci i wnuki – niezależnie na przykład od faktu, że mając więcej czasu na emeryturze, zaczęła także malować obrazy, zapisała się na kurs tkactwa artystycznego, poświęciła się pisaniu pamiętników czy przypomniała sobie zarzucone z braku czasu pasje muzyczne. Szóstka (tutaj: z Roku Urodzenia) jest wyjątkowo wrażliwa na sztukę czy to jako jej twórca, czy odbiorca.
LICZBA DNIA URODZENIA
Bardzo ważną informacją przy rozpatrywaniu części składowych Liczby Urodzenia jest Liczba Dnia Urodzenia, do której odnoszą się, zgodnie z symboliką liczb, Wibracje Podstawowe i Mistrzowskie. Jeśli ktoś urodził się np. 10., 20. czy 30. dnia obojętnie którego miesiąca, traktujmy te liczby jako 1, 2, 3, z tym jednak zastrzeżeniem, że wprawdzie „zero” nie liczy się przy sumowaniu cyfr, podnosi ono jednak Wibrację Dnia na wyższy poziom energetyczny, dając człowiekowi, na etapie jego w pełni dojrzałego wieku (bo do tego okresu odnosi się „cykl produkcyjny”), większe możliwości pod każdym względem niż w przypadku zwyczajnej 1, 2 i 3. W Liczbie Dnia Urodzenia ujawniają się także (lub kryją) Wibracje Mistrzowskie – 11 (także z 29) i 22, co przy analizowaniu całości i elementów Drogi Życia należy wziąć pod uwagę jako cenną sugestię mogącą zdynamizować lub osłabić potencjał twórczy i duchowy urodzonej w tym dniu osoby.
Pamiętaj, że rok danej wibracji zaczyna się dla Ciebie w dniu urodzin, a kończy w przeddzień urodzin w następnym roku. Podobnie miesiąc zaczyna się w dniu urodzenia danego miesiąca, a kończy w przeddzień następnego. Czyli dla osoby urodzonej 14 września jest to wibracja obejmująca okres od 14. września 2000 do 13 września 2001 (roczna) lub od 14 jednego miesiąca do 13 następnego.
Według Gladys Lobos rok osobisty zawsze zaczyna się na we wrześniu po pierwszym nowiu.

Liczba Urodzenia nigdy nie jest czymś statycznym, niezmiennym i danym nam raz na zawsze. Realizuje się ona na trzech etapach Drogi Życia, wpływających mniej lub bardziej na siebie i zabarwia się niuansami – w zależności od wibracji Roku Osobistego, Miesiąca, a nawet Dnia Osobistego. Dzieje się tak w oparciu o wiedzę, iż numerolodzy, na ogół zgodnym chórem, dzielą życie człowieka na dziewięcioletnie okresy ewolucyjne, pozostające oczywiście w ścisłym związku ze specyfiką jego cykli.

Wibracja Roku Osobistego
Każdy może ją sobie łatwo wyliczyć. Wystarczy, po pierwsze, sprowadzić do jednej cyfry liczbę bieżącego Roku Kalendarzowego (R.K.). I tak w roku 2000 będzie to oczywiście liczba 2, liczba harmonijnej współpracy, koleżeństwa, przyjaźni, wyciszenia i pojednawczości, a także – w negatywie – rozterek, niepewności, zagubienia, uczuciowych frustracji, podporządkowana żywiołowi Wody. Ta wibracja, wspólna nam wszystkim, będzie rzutowała na jakość życia i specyfikę R.O. każdego z nas. Chcąc obliczyć swoją liczbę R.O., dodajemy liczbę Dnia i Miesiąca Urodzenia do liczby R.K. I tak dla osoby urodzonej 26 czerwca 1968 r. jej R.O. będzie 7 (2 + 6 + 6 + 2 = 16 = 7) – rok przemyśleń, spojrzenia wstecz, wyciągnięcia wniosków z poprzednich doświadczeń, dokonania bilansu dotychczasowych osiągnięć i porażek, rok sprzyjający lekturom i studiom, pogłębieniu wiedzy i duchowości – zgodnie z inspirującą i samotniczą naturą Siódemki. Większość numerologów sytuuje początek R.O. na początku października, przy czym jako wibrację R.K. przyjmuje się już liczbę roku następnego, czyli postępuje z pewnym wyprzedzeniem. De facto jednak okres między październikiem a grudniem jest okresem nakładania się na siebie wpływów dwóch wibracji R.O.: tej „schodzącej” i tej „wstępującej”, której wpływ rośnie z każdym dniem.

Oblicznie wibracji miesiąca osobistego
Do liczby miesiąca kalendarzowego dodajemy liczbę Roku Osobistego. Wracając do wcześniejszego przykładu, dla osoby urodzonej 26 czerwca 1968 r., której R.O. wynosi 7, wibracja Miesiąca Osobistego (M.O.) w kwietniu wyniesie 2 (7 + 4 = 11 = 2), a może uda jej się przeżyć ten miesiąc lub tylko pewne jego momenty na poziomie mistrzowskiej 11.

Oblicznie wibracji dnia osobistego
Sumujemy liczbę dnia i miesiąca kalendarzowego, dodając do otrzymanej cyfry liczbę Roku Osobistego. I tak dzień 17 kwietnia 2000 dla osoby, której datę urodzenia już poznaliśmy, przyniesie jej wibrację 1 (1 + 7 + 4 + 7 = 19 = 1), która powinna ją ośmielić w tym dniu do nowych działań, pomysłów, do zarażenia otoczenia swoim entuzjazmem. Oprócz dziewięcioletnich „ludzkich” cykli ewolucyjnych życie człowieka podlega, co 28 lat, wpływom wielkich cykli lunarnych. W tym czasie – trwającym często rok lub dwa lata – zachodzą na ogół wielkie, niekiedy dramatycznie przebiegające zmiany, po przeżyciu których nie jesteśmy już tacy sami jak przedtem.

Powiązane